« STM Wiki     « videa z přednášek     « jokes     « hlavní VŠ stránka
line
1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr
line

Státnice

Je to neuvěřitelné, ale probojovala jsem se až k nim chichichi chichichi chichichi. Studium jsem nějakým záhadným způsobem zvládala dle harmonogramu, takže po úspěšném složení poslední zkoušky jsem si dopřála trošku odpočinku a bakalářku a státnice jsem si odložila až na zimní semestr 2012/2013.
Na přípravu je tedy času dost, teď jde jen o to neproflákat ho chichichi chichichi chichichi.

A bylo to tady...

čtvrtek 31. 1. 2013 = den D
11:15 - 12:20 = hodina H
A jak to dopadlo?!? Nebylo to nakonec až tak hrozné, takže od 12:40 mohu před své příjmení psát zkratku Bc. chichichi chichichi chichichi.
Hodnocení:
B (obhajoba bakalářky) + D (ústní) = celkově C
line
« bakalářka   « státnicové otázky
line

Obhajoba bakalářky a státnice:

obhajoba bakalářky:
státnice:
 • harmonogram
 • obálka pro mne a v ní následující otázky:
  • Otázka 1. - Náklady společnosti - členění nákladů s ohledem na stanovení jednotkové ceny výrobku, obecný vzorec pro stanovení jednotkové ceny.
  • Otázka 2. - Strategie testování, validace, verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění.
line
« bakalářka   « státnicové otázky
bakalářka = Bakalářská práce (AD0B16BAP)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
 • Stránky www: tzv. infoserver 336, kde jsou veškeré potřebné informace k bakalářkám (heslo jako do KOSu)
 • Přednášky: nejsou. Zkrátka student se stará, student má...
 • Zadání bakalářky
 • Odevzdání: do 4. 1. 2013.
 • bakalářská práce (zip soubor 3,3 MB)
 • program (v Javě) (zip soubor 4,7 MB)
 • Zkouška: obhajoba před komisí před státní závěrečnou zkouškou.
Státnice
Všeobecné otázky:
 1. Maticový počet. Hodnost matice, součin matic, inverzní matice, determinant, vlastní číslo a vektor. Řešení lineárních soustav, Gaussova eliminace, Cramerovo pravidlo pro regulární matice soustavy. (A7B01LAG) pdf1
 2. Základní vlastnosti abstraktních lineárních prostorů. Lineární závislost, nezávislost, báze, souřadnice vzhledem k bázi, matice lineárního zobrazení vzhledem k bázím.Skalární součin, geometrické interpretace. (A7B01LAG) pdf1, pdf2

 3. Funkce jedné proměnné, limita a spojitost. Derivace, její vlastnosti a význam. Souvislost derivace s průběhem funkce. Lokální a globální extrémy. Asymptotické chování funkcí. (A7B01MAA) pdf1, pdf2, pdf3, varianta pro blondýnu
 4. Primitivní funkce, určitý integrál. Metody výpočtu: substituce a per partes. Užití a význam integrálu. Násobný integrál pro funkce více proměnných. (A7B01MAA) pdf1, pdf2, pdf3, varianta pro blondýnu

 5. Výroková logika, formule výrokové logiky a jejich pravdivostní ohodnocení, splnitelné formule, tautologie, kontradikce, sémantický důsledek, tautologicky ekvivalentní formule. Binární relace a operace s binárními relacemi. Relace ekvivalence, třídy ekvivalence, faktorová množina. Relace uspořádání. (A7B01LOG) pdf1, pdf2
 6. Predikátová logika, formule predikátové logiky, sentence, interpretace jazyka predikátové logiky, splnitelné sentence, tautologie, kontradikce, tautologicky ekvivalentní formule. (A7B01LOG) pdf1, pdf2

 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. (A7B01MCS) pdf1, pdf2
 8. Dělitelnost celých čísel. Eukleidův algoritmus pro nalezení největšího společného dělitele a jeho zobecnění. Relace modulo n, zbytkové třídy a operace s nimi. Binární operace na množině, pologrupy, monoidy a grupy. (A7B01MCS) pdf1, pdf2

 9. Základní principy organizace počítačů. Struktura počítače, funkce hlavních jednotek. Instrukce a jejich struktura; způsoby adresace základní operace. Přerušení. Sběrnice. Paměti, jejich typy a organizace. Skrytá paměť (cache) a virtuální paměť. V/V jednotky a jejich řízení; DMA. Řadič a jeho organizace. Proudové zpracování informace (pipelining). Procesory typu CISC a RISC. (A7B14SAP) pdf
 10. Logické obvody. Logické funkce, formy jejich popisu. Kombinační obvody a jejich návrh. Sekvenční systém jako konečný automat. Synchronní a asynchronní sekvenční obvody a jejich návrh. (A7B14SAP) pdf1, pdf2
 11. Zobrazení dat a operace. Číselné soustavy. Sčítání, odčítání, posuvy, násobení a dělení ve dvojkové soustavě a zapojení příslušných obvodů. Zobrazení čísel se znaménkem a operace s nimi. Pohyblivá řádová čárka. Alfanumerické kódy. (A7B14SAP) pdf1, pdf2, varianta pro blondýnu

 12. Metody řazení ve vnitřní a vnější paměti. Algoritmy řazení výběrem, vkládáním a zaměňováním. Heapsort, Shell-sort, Radix-sort, Quick-sort. Řazení sekvenčních souborů. Řazení souborů s přímým přístupem. Operační a paměťová složitost algoritmů řazení. (A7B36ALG, A7B36DSA) pdf
 13. Metody vyhledávání. Adresní vyhledávání (přímý přístup, zřetězené a otevřené rozptylování, rozptylovací funkce). Asociativní vyhledávání (sekvenční, binárním půlením, interpolační, binární vyhledávací stromy). Operační a paměťová složitost algoritmů vyhledávání. (A7B36ALG, A7B36DSA) pdf1, pdf2, pdf3, pdf4
 14. Techniky návrhu algoritmů. Rekurze, algoritmy prohledávání s návratem, dynamické programování. Metoda "rozděl a panuj" a "prořezávej a hledej". (A7B36DSA) pdf1, pdf2
 15. Složitost algoritmů. Operační a paměťová složitost, operační složitost v průměrném, nejhorším a nejlepším případě, asymptotická složitost. (A7B36DSA) pdf

 16. Principy databázových systémů. Systém řízení bází dat, databáze, datový slovník, víceuživatelský přístup, kategorie DB uživatelů, architektura DB stroje. (A7B36DBS) pdf, výcuc
 17. Datové modely. Konceptuální datový model, databázové modely, fyzický pohled na data. Relační model, relace, relační algebra, normální formy. (A7B36DBS) pdf, výcuc
 18. Dotazovací jazyky. QBE, SQL, DDL, DML. Integritní omezení. Transakční zpracování, vlastnosti transakcí. (A7B36DBS) pdf, výcuc
 19. Návrh relačního schématu. Normalizace schématu formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice. Návrh schématu relační databáze přímou transformací z konceptuálního schématu. (A7B36DBS) pdf
 20. Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky. (A7B36DBS) pdf

 21. Základy kryptografie. Teorie složitosti, teorie informace a pravděpodobnost. Základy kryptoanalýzy šifer. Proudové šifry, blokové šifry a symetrické šifrování. Hašovací funkce. Základní principy asymetrického šifrování a výměny klíčů. Digitální podpisy. Kryptografie eliptických křivek. (A7B32KBE) pdf
 22. Aplikovaná kryptografie a bezpečnost. Adresáře veřejných klíčů. Revokace klíče a revokační certifikáty. Vztahy důvěry. Autentizace uživatele v systému, autentizace stanice v síti. LDAP, Kerberos. Šifrované síťové protokoly. Bezpečnost ukládání dat. (A7B32KBE) pdf

 23. Třídy, generické třídy, instance, skládání, statické metody a proměnné. Zapouzdření, konstruktory, konzistence objektu, zpřístupnění vnitřní implementace, modifikátory public a private. Polymorfismus, dědičnost, překrývání, abstraktní třídy a metody. (A7B36OMO) pdf

 24. Oddělení struktury a grafické prezentace dokumentu, grafické formáty ve webových technologiích. (A7B14TEV) pdf1, pdf2

 25. Přenosové a datové sítě. Vlastnosti přenosových kanálů, metody kódování a modulace. Metalické a optické spoje. Ochrana proti chybám přenosu, potvrzovací schémata. Metody přístupu ke sdílenému médiu. (A7B36PSI) pdf
 26. Počítačová komunikace. Algoritmy a mechanismy směrování v sítích. Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních. Protokoly Internetu, adresace, programové rozhraní. Propojování sítí a funkce propojovacích prvků. (A7B36PSI) pdf1, pdf2

 27. Architektura OS Unix. Interpret příkazů Bourne Again Shell. Souborový systém OS Unix (A7B38UOS) pdf
 28. Identita uživatelů, procesů a souborů v OS Unix. Přístupová práva a jejich nastavení. (A7B38UOS) pdf1, pdf2
  OPRAVA - nevím přesně kde je, ale někde je chyba v názvosloví:
  • kódování = reprezentace znaků pomocí bytů (ASCII, UTF-8 atd.)
  • šifrování = dvousměrná transformace, z otevřeného textu na šifrovaný text a obrácěně, obvykle s využitím klíče
  • hashování = jednosměrná transformace, obvykle bez použití klíče


 29. Výjimky, jejich vznik, vyhození, odchyt a zpracování. (A7B36PJV) pdf1, pdf2
 30. Vlákna, jejich atributy, metody, organizace a stavy. Možnosti synchronizace. (A7B36PJV) pdf1, pdf2

 31. Právní předpisy v oblasti podnikání . obchodní právo, živnostenské právo. (A7B16EPD) pdf, obchodní zákon, živnostenský zákon
 32. Typy obchodních společností. (A7B16EPD) pdf1, pdf2, pdf3
 33. Občanské a pracovní právo. (A7B16EPD) pdf, občanský zákon, zákoník práce

 34. Majetková a kapitálová struktura podniku. (A7B16EPD) pdf
 35. Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD) pdf
 36. Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) pdf
Odborné otázky k oboru STM:
 1. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) pdf
 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) pdf
 3. Modelem řízený vývoj. Doménový (business), konceptuální (analytický) a logický (návrhový) model. Vize projektu. (A7B36SIN) pdf
 4. Analýza - hledání analytických tříd, hledání atributů a stavů, analýza chování a odpovídající diagramy v UML. (A7B36SIN) pdf
 5. Návrh - návrhové třídy a jejich transformace z analytických tříd, použití návrhových vzorů, návrh rozhraní, komponenty a nasazení, odpovídající diagramy v UML. Základy modelem řízené architektury (MDA). (A7B36SIN) pdf

 6. Základní principy, formáty a nástroje založené na technologii XML. Definice struktury pomocí schématu zapsaného v jazyce DTD nebo XML Schema. Reprezentace XML dat a dokumentů, rozhraní DOM a SAX. (A7B36XML) pdf
 7. Jazyk XPath, Dotazovací jazyk XQuery, XML databáze a jejich vztah k jiným databázovým systémům. (A7B36XML) pdf

 8. Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování, testovatelnost, návrh testů, návrh testovacích dat, testování podle struktury dat (black-box) versus testování podle struktury programu (white-box). Akceptační testy, testy použitelnosti (usability tests). (A7B36SI2) pdf

 9. Datový typ ukazatel, přetěžování funkcí, typ reference, vstup a výstup, třídy, staticky vázané metody, dědění, dynamicky vázané metody, abstraktní třídy, polymorfní datové struktury. (A7B36PJC) pdf
 10. Objektově orientované programování v C++. Přetěžování operátorů, generické funkce a třídy, výjimky, knihovny. (A7B36PJC) pdf

 11. Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit. Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu. Cena za jakost. Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality. (A7B36SI2) pdf
 12. Projekt, správa projektů, správa požadavků. Odhad pracnosti, zdrojů, času a nákladů. SW metriky. Dekomposiční techniky, použití empirických vzorců. Plánování, projektů, řízení projektů podle plánu a změn. (A7B36SI2) pdf
 13. Proces plánování projektů, proces řízení realizace projektu, projektový tým. Nástroje pro řízení projektů. Rozvrhování a sledování projektu. Analýza rizik, rizikové komponenty, zmírnění, sledování a řízení rizik. (A7B36SI2) pdf

 14. Modelování a návrh architektury software. Klient-Server. Třívrstvá architektura a její zobecnění na vícevrstvou architekturu. Architektonické vzory, Model-View-Controller (MVC). (A7B36WPA) pdf

 15. Návrhové vzory. Komponentový návrh, volná vazba versus těsná vazba. Oddělení politiky od mechanismu. Doménově specifické jazyky (DSL). (A7B36OMO, A7B36SI2) pdf

 16. Návrh distribuovaných systémů s použitím webových služeb a servisně orientované architektury (SOA). (A7B36WPA) pdf

 17. Disciplinované přístupy ke změnám software (SCM). Nástroje pro správu a verzování zdrojového kódu. Řešení konfliktů v nástrojích pro správu zdrojového kódu. Slučování změn (operace merge). Stavový diagram požadavku. Integrace nástroje pro správu zdrojového kódu s nástrojem pro správu požadavků. (A7B36OMO, A7B36SI2) pdf
 18. Kvalita zdrojového kódu. Duplikace kódu a duplikace dat, příčiny a jak jim předcházet. Princip DRY. Demeterův zákon pro třídy. (A7B36OMO, A7B36SI2) pdf

 19. Klasifikace dat do tříd. Metoda k-nejbližších sousedů, lineární separace, Perceptronový algoritmus, neuronové sítě (A7B36VYD) pdf
 20. Shlukování dat. Metoda k-středů, hierarchické (aglomerativní) shlukování, Kohonenova mapa SOM (A7B36VYD) pdf
line

logo na hlavní stránku

copyright © vrstevnice 2012